Ba hiệp hội đại diện cho người bảo vệ an ninh của Malaysia đã ký kết một biên bản ghi nhớ (MoU) với mục tiêu cải thiện ngành công nghiệp người bảo vệ và chất lượng dịch vụ của họ.

Ba hiệp hội đại diện cho người bảo vệ an ninh đã ký kết một biên bản ghi nhớ (MoU) với mục tiêu cải thiện ngành công nghiệp người bảo vệ và chất lượng dịch vụ của họ. Ba hiệp hội này bao gồm Hiệp hội Sĩ quan Công ty Bảo vệ Tư nhân Malaysia […]